Victory Czech

Kvalita

Cílem sledování kvality ve společnosti Victory Czech, s.r.o. je dodávat díly a součásti k výrobním linkám zákazníka bez nutnosti jejich dodatečné kontroly.

 Pro naplnění tohoto cíle provádíme:

  • plánování kvalitativních kontrol s ohledem na požadavky zákazníka, složitost a funkci výrobku
  • aplikaci SPC
  • řízení kontrol formou pracovních postupů, které jsou součástí systematického firemního vzdělávání
  • kontroly ve všech etapách výroby tzn. vstupní, procesní i výstupní kontroly
  • řízení kontrolního zařízení dle interního metrologického řádu
  • implementací kvalitativních standardů dle normy ČSN EN ISO 9001:2001

Historie certifikací:

Victory Czech, s.r.o. získala v červenci 2004 certifikát Systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 od firmy Moody International.
V červenci 2007 byla firma re-certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a v červenci 2010 dle normy ČSN EN ISO 9001:2008.
V  prosinci 2011 získala firma certifikát ISO/TS 16949:2009 pro výrobu dílů lisováním.

Politika kvality a životního prostředí

„Děláme obyčejné věci neobyčejně dobře!“
K dosažení této vize pro kvalitu seznamuje vedení organizace zaměstnance s následující strategií:

Jestliže porozumíme zákazníkovi, víme, co zlepšit. Chceme porozumět způsobu myšlení, vizi, klíčovým hodnotám a procesům zákazníka a své procesy tomu chceme přizpůsobit. Pro uspokojení potřeb zákazníka chceme dodávat výrobky na velmi dobré úrovni s kvalitním servisem. Veškeré činnosti, informace a související zdroje chápeme a řídíme tak, aby výsledkem byl vzájemně provázaný, efektivní a účinný systém, poskytující dostatečnou a účinnou zpětnou vazbu. Cílem jsou nejen naplněné potřeby zákazníka, ale i dosahování synergie s ním.

Úroveň kvality musí růst. Zlepšováním systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 a jejich neustálým vývojem spojeným s aplikováním sofistikovaných metod řízení procesů dosáhneme podstatného zlepšení stability procesů v celé organizaci, k čemuž vrcholové vedení organizace pravidelně stanovuje cíle v oblasti kvality.

Práce každého jednotlivce je vidět. Každý zaměstnanec musí vnímat svou osobní spoluodpovědnost za konečný výsledek. Chceme toho dosáhnout postupným zaváděním moderních metod řízení všech procesů, dobře nastaveným hodnocením, dostatečným výcvikem, motivací a odměňováním společně s kontrolou a v neposlední řadě i osobním příkladem nadřízených.

Vytvářet zisk – snižovat náklady – financovat rozvoj. Přiměřený zisk je nutným zdrojem dalšího zvyšování kvality a rozvoje. Optimalizováním provozních nákladů při zvyšování kvality chceme nabízet přijatelné ceny našich produktů.

Co nabízíme svým zákazníkům, chceme od svých dodavatelů – spolehlivost, kvalitu, dobré ceny. Hodnocením a výběrem našich dodavatelů a rozvojem spolupráce s nimi na základě vzájemně prospěšných vztahů zajišťujeme vysokou kvalitu dodávek a tím i vysokou kvalitu našich produktů.

Environmentální politika společnosti

Společnost Victory Czech s.r.o. plně přijímá svou odpovědnost pro dosažení souladu a trvalého zlepšování společnosti v oblasti ochrany a prevence znečisťování životního prostředí. Proto se organizace zavazuje k:

Dodržování legislativních požadavků České republiky i legislativy EU přímo platné v ČR, popř. další normy a požadavky zainteresovaných stran pro ochranu životního prostředí

Implementaci nových technologií, služeb a materiálů s ohledem na minimalizaci množství odpadu a spotřeby energie z konvenčních zdrojů a trvale hledat možnosti snižování spotřeby energií a vstupujících materiálů

Zohlednění přístupu dodavatelů k ochraně životního prostředí při výběrovém řízení

Identifikaci procesů, produktů i činností a monitoringu jejich dopadů na životní prostředí

Zvýšení kvalifikace, znalostí a dovedností zaměstnanců pořádáním pravidelného školení v oblasti ochrany životního prostředí řídíme a vychováváme zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí

Uvolňování dostatečných finančních, materiálních a personálních zdrojů k zajištění odpovídající a trvale zvyšované environmentální výkonnosti podniku

Politika ochrany životního prostředí je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot.

Certifikáty ISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Victory Czech s.r.o. | Design & Programming by Inspiration © 2008 - 2010
sfy39587f11