Victory Czech

Náhradní plnění

Osoby zdravotně postižené

Výňatek z § 67 zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 ve znění pozdějších předpisů

Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen "osoby se zdravotním postižením") se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"),
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné").


Povinnost zaměstnavatelů

Upravené výňatky z § 81 zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

 Nákup výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více jak 50% OZP

Zde je dobré připomenout, že při odebírání výrobků a služeb je jejich hodnota zpravidla daňově uznatelným nákladem při výpočtu daně z příjmu. Tím se tedy sníží daňová povinnost.


Odvod do státního rozpočtu

Upravený výňatek z § 82 a § 83 zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 ve znění pozdějších předpisů

Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.

Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele.

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit příslušnému úřadu.

Výpočet náhradního plnění

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců:
osob

Povinný podíl OZP:
osob

Průměrný roční přepočtený počet OZP:
osob

Nakoupili jsme zboží a služby pro náhradní plnění za:

Průměrná mzda za 1.-3. Q:

Splněná povinnost za nákup zboží a služeb:
osob

Splněná povinnost OZP:
osob

Schází splnit OZP:
osob


Odvod do státního rozpočtu:   ,- Kč

 

© 2008 Victory Czech s.r.o. | Design & Programming by Inspiration © 2008 - 2010
sfy39587f11